Свидетели на Йехова вярват, че:

 • ‘Малкото стадо’ в Лука 12:32 е 144,000 от Откровение глави 7 и 14.” (Разсъждаване от Писанията, стр. 268)
 • “144,000 са запечатани от народите да станат “духовният Израел”. (Помагало за Разбиране на Библията, стр. 683)
 • “Запечатването на 144,000 започна в Петдесятница, 33 сл. Хр. и продължава до ден днешен.” (Вечен Живот в Свободата на Синовете на Бог, стр. 161; Нашето Идващо Световно Правителство – Божието Царство, стр. 120)
 • “144,000 са запечатани да са царе, свещенници, и невястата на Христос.” (Разсъждаване от Писанията стр. 137;  Уверете се във Всички Неща, стр. 303)

Стих, често използван от Свидетели на Йехова:

Откровение 14:1 “… Агнецът стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири хиляди…”

От кой е съставено ‘малкото стадо’ от Лука 12:32?

Лука 12:32Не бой се, малко стадо, защото вашият Отец благоволи да ви даде [Исусовите ученици] царството.”

 

От къде са запечатани 144,000?

Откровение 7:4 “И чух числото на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всички племена на израелтяните; [племената са споменати по имена]

Откровение 7:9 “голямо множество… от всеки народ и от всички племена и езици…”

144,000 не са запечатани да станат Израелтяни; те са запечатани от Израел да станат членове на 144,000 “слуги[те] на нашия Бог” (Откровение 7:3).

Откровение 14:1 “… Агнецът стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири хиляди…”

Откровение 14:6 “…вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора.”

И в глава 7 и в глава 14 от Откровение, ясна разлика се прави между 144,000 запечатани израилтяни, и ‚всеки народ‘. Ако приемаме, че “всеки народ трябва да се интерпретира буквално, то “всички племена на израелтяните” също трябва да бъде интерпретирано буквално.

 

От къде са откупени бъдещите земни царе?

Откровение 5:9-10 “защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе, и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват на земята.”

Кога са запечатани 144,000?

Откровение 7: 1- 3 “След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.”

Няма никаква индикация, че някои от тези слуги са запечатани преди задържането назад на четирите вятъра.

В Откровение глави 7 и 14, 144,000 описани ли са като царе, свещенници, или христовата невяста?

7:3 — са слуги на Бога
7:3 — са получили печати на челата си
7:4 — числото 144,000
7:4-8 — за запечатани от 12те племена на Израел
14:1 — стоят на Планина Сион с Агнето
14:1 — имат Името на Агнето и Името на Неговия Баща на челата си
14:3 — пеят нова песен пред трона; никой друг не е можал да научи тази песен
14:3 — са откупени от земята
14:4 — не са се осквернили с жени; били са целомъдрени
14:4 — следват Агнето, където и да отива
14:4 — са първи плодове на Бога и на Агнеца.
14:5 — в устата им няма лъжа; те са непорочни.

Не се споменава те да са били царе, свещенници или Христовата невяста.

Обобщение

 • Исус говорил на Своите ученици и ги е нарекъл ‘малко стадо’, каквото те са били по онова време. Няма база, на която да се приравни ‘малкото стадо’ в Лука 12:32 с 144,000 от Откровение глави 7 и 14.
 • 144,000 са запечатани от естествения Израел (неслучайно изборен по племена), за да станат ‘слуги на нашия Бог’
 • 144,000 са запечатани малко преди или по време на Голямата Скръб
 • Библията никъде не казва, че 144,000 са запечатани да бъдат царе, свещенници, или Христовата невяста.

<<< Назад към “Няма ад”

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS