Свидетели на Йехова учат, че:

  • Душата заспива при смъртта (Разсъждаване от Писанията, стр. 136 – 137)
  • Няма живот, който следва веднага след смъртта, и който предшества възкресението (Разсъждаване от Пианията, стр. 30, 101;  Уверете се във Всички Неща, стр. 143)

Терминът ‘спи’ някога приложен ли е към духа или душата в Библията, или само към тялото?

Псалм 146:3-4 “Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Излезе ли духът му, той се връща в земята си; в същия този ден загиват намеренията му.”

Матей 9:24Идете си, защото момичето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха.”

Йоан 11:11 “Това изговори и след това им каза: Нашият приятел Лазар заспа, но Аз отивам да го събудя.”

Деяния 7:59-60И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им зачитай този грях. И като каза това, заспа.”

Деяния 13:36  “Защото Давид, след като беше послужил на Божието намерение в своето поколение, заспа и бе положен при бащите си, и видя тление.”

1 Солунци 4:14 “Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него.”

Библията говори за отвъден живот веднага след смъртта и преди възкресението?

Второзаконие 18:10-11 “Да няма сред тебе някой,… който извиква духове на мъртви;

1 Царе 28:11-15Самуил ми извикай….Видях един бог, който излиза от земята“…Тогава Самуил каза на Саул: Защо ме обезпокои, като ме накара да изляза?”

Еклесиаст 12:7 “и духът се върне при Бога, Който го е дал”

Исая 14:9-10 “Преизподнята отдолу се раздвижи поради тебе, за да те посрещне, когато дойдеш; поради тебе събуди мъртвите, всички земни първенци, вдигна от престолите им всички царе на народите. Те всички, като проговорят, ще ти кажат: И ти ли отслабна като нас? Стана ли равен на нас?”

Матей 10:28 “Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро се бойте от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла..”

Матей 17:3, Марк 9:4 “И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с Него.” [Матей 17:9 — видение гр. орама – нещо, което се вижда; спектакъл вж. Лука 24:23]

Матей 27:49 “А другите казаха: Остави! Да видим дали ще дойде Илия да Го избави.”

Матей 27:50 “А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.” [букв. ‘предаде духа си‘]

Марк 15:36 „Почакайте да видим дали ще дойде Илия да го свали.“

Лука 12:5 “…Онзи, който има власт не само да погуби тялото ви, но и да изпрати душата ви в пъкъла. [гр. гехена]”

Лука 16:22 “След време беднякът умрял и ангелите го завели при Авраам. Богатият също умрял и го погребали.”

Лука 16:25 “приживе… [различно от настоящето състояние — смърт]”

Лука 16:30  “…ако при тях дойде някой възкръснал от мъртвите…”

Лука 23:43 “Исус му каза: „Истина ти казвам: днес ще бъдеш с мен в рая.“

Лука 23:46 “Исус извика високо: „Отче, в твоите ръце предавам духа си!“ и издъхна.”

Йоан 2:19 “Исус отвърна: „Разрушете този храм и аз ще го издигна отново за три дни.“”

Йоан 8:51 “Уверявам ви: ако човек спазва моето учение, никога няма да умре.”

Йоан 11:25-26всеки, който живее и вярва в мен, никога няма да умре.”

Йоан 19:30 “След като вкуси от оцета, Исус каза: „Свърши се.“ После отпусна глава и издъхна. [букв. ‘предаде духа си‘]”

Деяния 7:59 “Докато хвърляха камъни по него, Стефан се молеше: „Господи Исусе, приеми духа ми!“”

Деяния 20:10 “Павел слезе, хвърли се върху него и като го прегърна, каза: „Не се безпокойте, животът [гр. душатаоще не го е напуснал.“

Римляни 8:38-39 “Защото твърдо вярвам, че нито смъртта, нито животът, нито ангелите, нито управляващите духове, нито нещо в настоящето, нито нещо в бъдещето, нито други сили, нито нещо във висините, нито нещо в дълбините, нито каквото и да е от създаденото може да ни отдели от Божията любов, която имаме в Христос Исус, нашия Господ.”

2 Коринтяни 5:8 “…предпочитаме да напуснем земните си тела и да отидем да живеем с Господа.”

Филипяни 1:23-24Трудно ми е да избера между тези две неща. Искам да си отида от този живот и да бъда с Христос, защото това е много по-добре. Но за вас е по-необходимо да остана тук в тялото си.”

Филипяни 2:10 “за да се преклонят с почит пред името на Исус всички – и тези в небесата, и тези на земята, и тези под земята

2 Тимотей 4:6 “Що се отнася до мен, аз вече съм пролят на олтара и времето, когато ще си отида от този живот, дойде.”

Евреи 12:22-23Не, вие сте дошли при планината Сион, при града на живия Бог, при небесния Ерусалим, при десетките хиляди ангели, събрали се с радост, при църквата на първородните, чиито имена са записани в небесата, при Бога, съдията на всички хора, при духовете на праведните, които са станали съвършени.”

2 Петрово 1:13-15 “Смятам за съвсем правилно, докато съм жив тук, на земята, да ви подтиквам с напомняне, защото зная, че скоро животът ми на този свят ще свърши, както ясно ми бе показано от нашия Господ Исус Христос.

Откровение 6:9-11 “А когато разчупи петия печат, видях под олтара душите на онези, убити заради това, че са били верни на Божието послание и на истината, за която са се държали. „Докога, святи и истинни Господарю? – викаха силно те. – Колко още ще чакаш, за да осъдиш хората на земята и ги накажеш за смъртта ни?“ На всеки от тях бе дадена бяла роба и им казаха да почакат още малко, докато някои от братята и сестрите им, с които служат заедно, загинат като тях; така броят им ще стане пълен.”

Откровение 20:4Видях и душите на хората, които бяха обезглавени заради това, че са били верни на истината…Тези хора оживяха и царуваха с Христос хиляда години.”

<<< Назад към “На небето Исус е бил и е архангел Михаил”

Напред към “Няма ад” >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS