Свидетели на Йехова успяват да излъжат своите членове, че Бог не е Троица като първо лъжовно представят християнската доктрина за Троицата.

 1. “Доктрината, накратко, е че има трима богове в едно: “Бог Бащата, Бог Сина, и Бог Святия Дух”, и тримата равни по сила, същност, и вечност.” (Нека Бог да е Истинен, Бруклин, Библейско и Трактатско Дружество Стражева Кула, 1946, стр. 100)
 2. “Очевидното заключение е, съответно, че Сатана е източникът на доктрината за Троицата” (Нека Бог да е Истинен, Бруклин, Библейско и Трактатско Дружество Стражева Кула, 1946, стр. 101)
 3. “Искрени личности, които искат да познават истинския Бог и да Му служат, го намират за трудно да обичат и да се кланят на сложен, изродски-изглеждащ, триглав Бог” (Нека Бог да е Истинен, Бруклин, Библейско и Трактатско Дружество Стражева Кула, 1946, стр. 102)

1. Старият Завет посочва ли множество в Божеството?

Битие 1:1 —  “В началото Бог сътвори небето и земята.”
Битие 1:2 — “и Божият Дух се носеше над водата.”
Битие 1:3 “И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.”

Битие 1:26 “Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие…”
Битие 3:22 — “И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото”
Битие 11:7,9 — “Нека слезем и там да разбъркаме езика им…”

Бог тук не може да говори на ангелите, защото:

 1. Само Бог създава
 2. Когато Бог е в присъствието на ангели в Битие 18, Той изпозлва ‘Аз’, а не ‘Ние’.

Битие 18:1-2, 25 – [Бог и двама мъже (ангели – 19:1) посещават Авраам – разлика е направена между Бог и ангелите]

Битие 19:24 – “Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето.”

Изход 23:20-23 “Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. Внимавайте спрямо него и слушайте гласа му; не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви; понеже Моето Име е в него. Но ако слушаш внимателно гласа му и вършиш всичко, каквото говоря ангелът Ми ще върви пред теб… и ще ги изтребя.”

1 Коринтяни 10:4 “и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос),”

Исая 48:12,16 — “Чуй Ме, Якове, и ти, Израелю, когото Аз призовах:Аз съм същият – Аз съм първият и Аз съм последният… И сега ме прати Господ Йехова и Духът Му.”

Исая 63:7-14 — “Господ…им стана Спасител…ангелът на присъствието Му ги избави…те се разбунтуваха и оскърбиха Святия Негов Дух…който положи Святия Си Дух сред тях…Който направи славната Си мишца да върви…Духът Господен ги успокои”

Захария 2:8-11 —”Защото така казва Господ на Силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който засяга вас, засяга зеницата на окото Му. Защото аз ще помахам с ръката си върху тях и те ще станат плячка на онези, които са им работили; и ще познаете, че Господ на Силите ме е изпратил. Пей и се радвай, Сионова дъще; защото Аз ида и ще обитавам сред тебе, казва Господ. И в онзи ден много народи ще се прилепят към Господа и ще бъдат Мой народ, и Аз ще обитавам сред теб, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при теб.”

Захария 3:2 — “Господ каза на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; да! Да те смъмри Господ,”

2. В Новия Завет, Бащата, Синът и Святият Дух съдействат ли си в колектив?

Матей 3:16-17; Марк 1:9-11; Лука 3:21-22 —  Исус…  Божият Дух слиза като гълъб…  глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Матей 28:19И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името [единствено число] на Отца и Сина, и Святия Дух,”

Лука 1:35 “И ангелът ѝ отговори: Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святият, Който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.”

Йоан 3:34-35Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка. Отец обича Сина и е предал всичко в Неговата ръка.”

Йоан 14:26А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.”

Йоан 16:13-15 — “А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.”

Деяния 2:32-33Бог възкреси този Исус, на което ние всички сме свидетели. И така, като се възвиси отдясно на Бога и взе от Отца обещания Свят Дух, Той изля това, което виждате и чувате.”

Деяния 2:38-39 — “А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.”

Напред към ‘Исус е Божи Син, не Бог’ >>>

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS