Свидетели на Йехова учат, че ако човек не е член на организацията на Свидетели на Йехова:

 • ще бъде унищожен в Армагедон
 • ако умре преди Армагедон, няма да бъде сътворен наново за вечен живот в ‘земния рай’, който те очакват:
 1. “Побързайте да идентифицирате видимата теократична организация на Бог, която представлява неговия цар, Исус Христос. Това е жизненоважно за живота. Правейки това, бъдете съвършени, като приемате всеки неин аспект.” (Стражева Кула, 1 октомври 1967, стр. 591)
 2. “За да получим вечен живот в земния Рай, ние трябва да идентифицираме тази организация и да служим на Бог като част от нея.” (Стражева Кула, 15 февруари, 1983, стр. 12)
 3. “Спасението на хората зависи от техния отклик към тази земна организация.” Стражева Кула 15 ноември, 1981, стр. 21)

Какво е състоянието на неспасените пред Бог?

Матей 8:22 “Но Исус му каза: Върви след Мен и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци.”

Матей 10:6  “но по-добре вървете при изгубените овце от Израелевия дом.”

Лука 13:1-5В същото време присъстваха някои, които известиха на Исус за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им. И Той им отговори: Мислите ли, че тези галилеяни са били най-грешни измежду всички галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете. Или мислите ли, че онези осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха по-големи престъпници от всички човеци, които живеят в Йерусалим? Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.”

Лука 15:24  защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери.”

Лука 19:10 “Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.”

Йоан 3:16  “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

Йоан 3:18 “който не вярва, е вече осъден

Йоан 3:36 “който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.”

Римляни 5:10 “Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!”

Галатяни 4:9  а сега, когато познахте Бога, или по-добре – като бяхте познати от Бога” [Бог не познава неспасените]

Ефесяни 2:3 “между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чеда на гнева, както и другите.”

Колосняни 2:13 “И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си…”

2 Солунци 1:7-9а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила,”

Откровение 20:15 “И ако някой не се оказа записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро.”

Как може някой да бъде спасен?

Матей 19:25-26А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: Като е така, кой може да се спаси? А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.”

1 Петрово 2:24 “Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие оздравяхте.

Какво трябва човек да направи, за да бъде спасен?

Йоан 3:14-16И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 3:36 “Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.”

Йоан 6:47 “Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мен, има вечен живот.”

Деяния 13:38-39И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете; и че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон.”

Деяния 13:48 “И езичниците, като слушаха това, се радваха и славеха Божието учение; и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот.”

Деяния 16:29-31Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила; и ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш – ти и домът ти.”

Римляни 10:9-10ако изповядаш с устата си,че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.”

Римляни 10:13всеки, който призове Господнето име, ще се спаси

Откровение 3:20 “Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.”

<<< Назад към “Днес Бог действа само в и чрез Свидетели на Йехова”

Напред към “Христовото дело на кръста не е достатъчно за спасение” >>>

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS