‘Превод’ на Новия Свят е пълен с променени Библейски стихове. Тук можете да видите списък с тях:

Гръцката дума ‘Куриос’ (‘Господ’) е ‘преведена’ като ‘Йехова’ или ‘на Йехова’
 • Матей 22:44; 23:39; 27:10
 • Марк 5:19; 12:29; 12:30; 12:36; 13:20
 • Лука 1:25; 1:28; 1:32; 1:58; 1:68; 2:15; 20:42
 • Деяния 2:34; 2:39; 2:47; 3:22; 7:33; 7:49; 12:11; 12:17; 13:47
 • Рилмяни 4:8; 9:28; 9:29; 12:19; 14:11;
 • 1 Коринтяни 1:31; 3:20; 4:4; 4:19; 7:17; 14:21; 16:7
 • 2 Коринтяни 6:17; 6:18; 10:18
 • Колосяни 3:16
 • 1 Солунци 4:6
 • 2 Тимотей 1:18; 2:19 (два пъти); 4:14
 • Евреи 7:21; 8:2; 8:8; 8:9; 8:10; 10:16; 10:30; 12:6; 13:6
 • Яков 4:15; 5:15
 • 2 Петрово 2:9; 3:9
 • Юда 5, 9, 14
 • Откровение 1:8; 4:11; 18:8; 19:6; 21:22; 22:5; 22:6
Гръцката “Курие” (‘Господ’) е ‘преведена’ като ‘Йехова’
 • Йоан 12:38
 • Деяния 1:24; 4:29; 7:60
 • Римляни 10:16; 11:3; 14:6 (три пъти); 14:8 (три пъти)
 • Откровение 15:4; 16:7
Гръцката дума ‘Куриоу’ (‘Господ’) е ‘преведена’ като ‘Йехова’ или ‘на Йехова’
 • Матей 1:20; 1:22; 1:24; 2:13, 2:15; 2:19; 3:3; 28:2
 • Марк 1:3; 11:9; 12:11
 • Лука 1:6; 1:9; 1:15; 1:45; 1:66; 1:76; 2:9 (два пъти); 2:23; 2:24; 2:26; 2:39; 3:4; 4:18; 4:19; 5:17; 13:35; 19:38
 • Йоан 1:23; 12:13; 12:38
 • Деяния 2:20; 2:21; 3:19; 4:26; 5:9; 5:19; 7:31; 8:22; 8:25; 8:26; 8:39; 9:31; 10:33; 11:21; 12:7; 12:23; 12:24; 13:10; 13:11; 13:12; 13:49; 15:35; 15:36; 15:40; 18:25; 19:20
 • Римляни 10:13; 11:34
 • 1 Коринтяни 10:21; 10:26; 11:32; 16:10
 • 2 Коринтяни 3:17 (два пъти) 3:18 (два пъти); 8:21
 • Ефесяни 5:17; 6:4; 6:8
 • Колосяни 1:10; 3:24
 • 1 Солунци 1:8; 4:15; 5:2
 • 2 Солунци 2:2; 2:13; 3:1
 • Евреи 12:5
 • Яков 1:7; 4:10; 5:4; 5:10; 5:11 (два пъти); 5:14
 • 1 Петрово 1:25; 3:12
 • 2 Петрово 3:10
Гръцката дума ‘Курион’ (‘Господ’) е ‘преведена’ като ‘Йехова’
 • Матей 4:7; 4:10; 22:37
 • Лука 1:16; 1:46; 4:8; 4:12; 10:27; 30:37
 • Деяния 2:25; 8:24; 15:17
 • Римляни 15:11
 • 1 Коринтяни 10:9; 10:22
 • 2 Коринтяни 3:16
 • Колосяни 3:23
 • Евреи 8:11
 • Яков 3:9
Гръцката дума ‘Курио’ (‘Господ’) е ‘преведена’ като ‘Йехова’
 • Матей 5:33
 • Лука 1:17; 2:22; 2:23
 • Деяния 13:2; 14:3; 14:23; 16:15
 • Римляни 12:11; 14:4
 • 1 Коринтяни 2:16
 • 2 Коринтяни 10:17
 • Ефесяни 2:21; 5:19; 6:7
 • Колосяни 3:22
 • Евреи 8:11
 • Яков 3:9

БЕЛЕЖКА: Най-силното доказателство за предразсъдъците на версия на Новия Свят срещу божественността на Исус Христос се вижда в заобиколните стихове на много от горепосочените пасажи, където Библията на Свидетели на Йехова поставя ‘Йехова’ вместо ‘Господ’ на местата, където Божии характеристики са приложени към Исус Христос в Новия Завет. Един такъв пример е Римляни 10:9-13, където Исус е обявен за ‘Господа’, Когото трябва да изповядаме и в Когото трябва да повярваме за спасение. Контекста от стихове 9 и 12 няколко пъти повтаря, че Исус е ‘Господа’ Когото трябва да изповядаме и в Когото трябва да повярваме, но когато Павел цитира Йоил 2:32 за Йехова Бог и прилага този пасаж директно върху Христос като ‘Господа’ в стих 13, Свидетели на Йехова поставят ‘Йехова’ вместо ‘Господ’ за да отвлекат вниманието от Исус Христос. Друг пример е Римляни 14:7-9, където стих 9 във версия на Новия Свят не тече логически от контекста в стихове 7-8, защото Свидетели на Йехова поставят ‘Йехова’ в тези стихове, но оставя ‘Господ’ в стих 9, за да прекъсне контекстовото потвърждение, че Исус е Господа, за Когото трябва да живеем или да умрем.

Гръцката дума ‘Теос’ (‘Бог’) ‘преведена’ като ‘Йехова’
 • Евреи 2:13
 • Откровение 4:8

Гръцката дума ‘Теоу’ (‘от Бог’ или ‘от Божието’) ‘преведена’ като ‘на Йехова’
 • Матей 4:4
 • Йоан 6:45
 • Деяния 13:44; 13:48; 16:32; 18:21
 • Яков 2:23
 • 2 Петрово 3:12

Гръцката дума ‘Теон’ (‘Бог’) ‘преведена’ като ‘Йехова’
 • Деяния 16:14

Гръцката дума ‘Тео’ (‘Бог’) ‘преведена’ като ‘Йехова’
 • Римляни 4:3
 • Галатяни 3:6
 • Колосяни 3:16
 • Яков 2:23

Гръцката дума ‘ен’ (‘във’) е перефразирана като ‘в единство със’, за да подкрепи лъжедоктрината, че християните подкрепят каузата на Христос, но че Христос не обитава вътре в тях:
 • Матей 10:32 (два пъти)
 • Лука 12:8 (два пъти)
 • Йоан 6:56; 10:38; 14:10 (три пъти); 14:11 (два пъти); 14:20 (три пъти); 15:4 (три пъти); 15:5 (два пъти); 15:6; 15:7; 17:21 (три пъти); 17:26
 • Римляни 8:1; 8:2; 8:10; 12:5; 16:7;
 • 1 Коринтяни 1:2; 1:30; 15:18; 16:24
 • 2 Коринтяни 5:17; 12:2; 13:5
 • Галатяни 1:22; 2:4; 2:20; 3:28; 5:10
 • Ефесяни 1:1; 1:3; 1:4; 1:11; 2:6; 2:7; 2:10; 2:13; 2:15; 2:21; 2:22; 3:6; 6:1
 • Филипяни 1:1; 3:9; 4:21
 • Колосяни 1:27; 1:28; 2:6; 3:3
 • 2 Тимотей 1:1; 2:10; 3:15
 • Филемон :23
 • 1 Петрово  5:10; 5:14
 • 1 Йоаново 1:5; 2:5; 2:6; 2:24; 2:27; 2:28; 3:6; 3:24 (три пъти)
 • 1 Йоаново 4:4 (два пъти). 4:13 (два пъти); 4:15 (два пъти); 4:16 (два пъти); 5:20
 • Откровение 14:13

Думата ‘проявява’ е добавена, без никаква база в гръцкия текст, за да се подкрепи лъжедоктрината, че дела се добавят към вярата, за да се завърши спасителния процес:
 • Галатяни 3:22
 • Евреи 4:3
 • 1 Петрово 2:6

Гръцката дума ‘коласис’ е преведена като ‘унищожение’ вместо ‘наказание’, за да подкрепи вярването на Свидетели на Йехова в унищожаване и тяхното отричане на вярването във място на вечно мъчение наречено ‘ад’:
 • Матей 25:46

Гръцката дума ‘кай теос ен хо логос’ е ‘преведена’ като ‘Словото бе бог/божествено/богоподобно’, вместо ‘Словото бе Бог’. Това е изкривяване на текста, с цел Исус да бъде показан като ‘малък бог’ или ‘божествен’, но не и Богът, Който винаги е съществувал:
 • Йоан 1:1

Гръцките думи ‘его еими’ (‘Аз Съм’) са преведени като ‘аз съм бил’ за да скрият факта, че Исус се идентифицира с ‘Аз Съм’ от Изход 3:14:

Думата ‘ми’ е извадена от ‘ми поискате’, за да подкрепи лъжедоктрината на Свидетели на Йехова, че Исус не е достоен да получава молитва:
 • Йоан 14:14

Гръцката дума ‘гиноскосин’ (‘да познаваш личност интимно’) е ‘преведена’ като ‘познание за’, за да се подкрепи лъжедоктрината, че трупане на правилно знание на интелектуално ниво за Бог е нужно за вечен живот, вместо изграждане на лично взаимоотношение с Личността Бог:
 • 2 Петрово 3:18
 • Ефесяни 4:13

Думата ‘син’ в ‘кръвта на своя Син’ е добавена без никаква база от гръцкия текст. Това показва на какво са готови Свидетели на Йехова за да отрекат, че Исус е Богът, Който пролива собствената си кръв за нас:

Фразата ‘Твоят престол, О Боже’ е заместена с фразата ‘Бог е твоят престол’, за да се скрие фактът, че писателят на Евреи нарича Исус Бог като цитира Псалм 45:6 и го прилага директно към Божия Син:

Гръцката фраза ‘хе петра де ен хо кристос’ (‘и тази канара беше Христос’) е ‘преведена’ като ‘и тази скала представяше Христос’. Това отново отвлича фокуса от факта, че Исус е Йехова Бог, Скалата на Израел (Исая 30:29):
 • 1 Коринтяни 10:4

До 1984 година, версия на Новия Свят е поставяла думата ‘друг/друго’ в скоби, за да показва, че думата не присъства в гръцкия текст. Но след тази дата, изданията на Библията на Свидетели на Йехова не съдържат скоби около тези думи, за да изглежда, че тези дума са в оригиналния език:

Желанието на Свидетели на Йехова да подкрепят лъжедоктрината, че Йехова е създал Исус и след това използвал Исус като свой инструмент за да създаде всичко останало, най-ясно се вижда в добавянето на думата ‘друго’ в пасажите, които говорят за ролята на Исус в творението. Думата ‘друго’ не присъства никъде в гръцкия език:

Гръцката дума ‘теотетос’ (‘божество’) е ‘преведена’ като ‘божия същност’, за да се скрие Божествеността на Исус

Гръцката фраза ‘Тео кай сотерос емон’ (‘Бог и Наш Спасител’ или ‘Нашия Бог и Спасител’) е ‘преведена’ като ‘на великия Бог и на нашия Спасител’. Добавяне на думата ‘на’ цели да се скрие факта, че Христос е Бог:
 • Тит 2:13

Гръцките съществителни ‘пнеуматон’ и ‘пнеумас’ (‘духове’) са ‘преведени’ като ‘духовен живот’ и ‘духовни животи’, без прилагателното ‘духовен/духовни’ и съществителното ‘живот/и’ да присъстват в гръцкия текст. Целта е да се подкрепи лъжедоктрината, че няма човешки дух, който да живее след смъртта:
 • Евреи 12:9, 23

Напред към Криене на Божествеността на Исус >>>

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS