Щом истината не е при Свидетели на Йехова, тогава къде е?

Самата идея, че „истината“ е на дадено място или в дадена организация, е една от главните лъжи на Свидетели на Йехова. Те цитират думите на Петър: „При кого да отидем?“ (Йоан 6:68), за да кажат на членовете си, че няма къде да отидат, ако напуснат „Божията организация“. Но този стих, както и други стихове, които организацията използва за своя изгода, е изваден от контекста. Ето контекста на Йоан 6:68:

„Тогава Исус каза на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете? Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.“

От контекста се вижда ясно, че Петър не пита „В коя друга организация да отидем?“ Симон Петър и другите ученици нямат при кого да отидат, защото Исус има думи на вечен живот.
Истината не е в определена организация. Истината е Личност. Исус казва:

Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Бащата освен чрез Мен“ (Йоан 14:6).

Кое беше учението, поради което много от учениците на Исус си тръгват от Него? След като свръхестествено нахранва множествата в началото на шеста глава, Исус казва:

„Търсите Ме, не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си“ (Йоан 6:26-27).

Те Го попитаха:

Какво да направим, за да вършим Божиите дела? Исус им отговори: Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е изпратил“ (Йоан 6:28-29).

Ние може да вършим много добри дела в името на Бога, но да не извършим делото, което Той е заръчал да извършим, а именно да повярваме в Неговия Син Исус Христос.

Какво означава да повярваме в Исус?
Библейската вяра не е интелектуално съгласие с дадена истина. Вяра според Библията е доверие в Личност.

На Кого трябва да се доверим и за какво?

 1. Грешник ли си?

Някога лъгал ли си?
Някога мразил ли си?
Някога в сърцето си пожелавал ли си човек, с когото не си встъпил в брак?
Ако отговорът на всички тези въпроси е положителен, ти си лъжец, убиец и блудник.
Библията казва:

„А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт“ (Откровение 21:8).

Библията казва:
няма праведен нито един“ (Римляни 3:10).

 1. Какви са последиците на греха?

всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23).

„Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува“ (Исая 59:2).

заплатата на греха е смърт“ (Римляни 6:23).

 1. Можем ли сами да се справим с греха?

По никакъв начин не можем с добри дела да угодим на Бог, защото Библията казва, че пред Него

„цялата ни правда е като омърсена дреха“ (Исая 64:6).

Това е причината, поради която колкото и добри дела да си вършил за Бог, винаги си усещал, че никога няма да направиш достатъчно, за да Му угодиш. Исус показва, че Божият стандарт за праведност съди сърцето на човека, а не само външните му дела:

„… всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда“ (Матей 5:22).

„… всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си…“ (Матей 5:28).

Библията казва:

„каквито са мислите в душата [на човек], такъв е и той“ (Притчи 23:7).

Ние не сме грешници, защото съгрешаваме. Ние съгрешаваме, защото сме грешници.

Затова Исус казва:

„А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека“ (Матей 15:18).

Можем ли с добри дела да променим грешното си сърце?

„… чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно създание“ (Галатяни 2:16б).

 1. Какво е решението?

Сами по никакъв начин не можем да променим сърцето си, но Бог обещава:

„Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате“ (Езекил 36:26-27).

Бог обещава да отнеме грешното сърце.

Как се случва това?

Бог е Праведен съдия и Неговият закон гласи:

заплатата на греха е смърт“ (Римляни 6:23).

Но Бог също така е Любов:

„Защото Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).

Как вярата в Христос ни дава вечен живот?

Исус Христос, Божият Син, е имал това меко сърце, за което Бог говори. Във всичко Той е постъпвал според наредбите на Бог, пазил е законите Му и ги е изпълнявал.

Библията казва, че Исус:

грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му“ (1 Петрово 2:22).

Понеже ти си неспособен да живееш праведно, Исус е живял праведно пред Бог вместо теб.

Когато умира на кръста, Бог прави „душата Му принос за грях“ (Исая 53:10).

Бог „направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ (2 Коринтяни 5:21).

На кръста Исус приема твоето грешно сърце и поради това Бог излива своя гняв върху него. Исус бива откъснат от Бог вместо теб.

Чрез вяра в Исус ти можеш да получиш това, което Той е притежавал, защото Той приема това, което ти притежаваш.

Той приема греха ти, ти можеш да приемеш Неговата праведност.

Той приема смъртта ти, ти можеш да приемеш Неговия вечен живот.

Той приема откъсването ти от Бог, ти можеш да приемеш Неговата близост с Бог.

„както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот“ (Римляни 5:18).

 1. Какво ще решиш?

Библията казва:

„както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд (Евреи 9:27).

Когато застанеш пред Божието съдилище, какво ще притежаваш?

Твоята праведност, базирана на твоето сърце и твоите дела?

ИЛИ

Христовата праведност, базирана на Неговото сърце и Неговите дела?

Искаш ли да имаш Христовата праведност в съдния ден?

 1. Днес е денят на твоето спасение!

Библията казва:

„Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден“ (2 Коринтяни 6:2).

Спасението е безплатен подарък от Бог за теб:

„А сега без закона се яви оправдаването от Бога, засвидетелствано от закона и пророците. Оправдаването от Бога чрез вяра в Исус Христос е за всички и върху всички вярващи“ (Римляни 3:21-22).

„Бог обаче доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас още когато бяхме грешни“ (Римляни 5:8).

По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой“ (Ефесяни 2:8-9).

 1. Довери се на Исус и се обърни към Него

Библията обещава, че ако се довериш на Исус и на Неговото дело – на жертвата, която Той принася вместо теб ще се спасиш:

Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш“ (Деяния 16:31).

„И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос“ (Римляни 5:1).

Чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим“ [КОНТЕКСТ: Името на Исус] (Деяния 4:12).

„Със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява (Римляни 10:10).

„Всеки, който призове Господното име, ще се спаси“ [КОНТЕКСТ: Името на Исус (стих 4, 6, 7)] (Римляни 10:13).

„Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко“ (Матей 11:28-31).

„Ако Ме помолите нещо в Мое име, ще го изпълня“ (Йоан 14:14).

„който дойде при Мене, никак няма да го изгоня“ (Йоан 6:37).

Готов ли си?

Aко си готов да ти бъдат простени греховете;

ако си готов Бог да премахне старото ти сърце и да ти даде ново сърце;

ако си готов да се довериш на Исус за своето спасение от греха и смъртта;

ако искаш да приемеш Неговия подарък на вечен живот;

ако си готов да предадеш живота си на Исус;

ако искаш да направиш Исус свой Господ и Спасител;

ако искаш да приемеш Неговата близост с Бащата;

тогава се моли с тази молитва:

Боже, аз съм грешник. Не мога да променя сърцето си. Не мога да спася себе си. Затова искам да приема Твоя подарък за мен.

Аз вярвам, че Исус Христос е Божият Син. Вярвам, че Той живя праведно вместо мен. Вярвам, че Той умря вместо мен и че чрез смъртта Си Той прие моето наказание. Вярвам, че Той възкръсна и че чрез Неговото възкресение аз получавам вечен живот.

Исусе, благодаря Ти, че умря вместо мен. Исусе, сега аз Те моля да дойдеш в живота ми. Ела и заживей в сърцето ми. Ела и бъди мой Господ и Спасител. Премахни каменното ми сърце и ми дай меко сърце. Дай ми подаръка на вечния живот.

В името на Исус. Амин.

Ако си се помолил с покаяно и вярващо сърце, ти току-що получи новорождението и вечния живот. Поздравления! Това обаче е само началото, а не краят на твоето духовно пътуване. След новорождението се нуждаеш от три много важни по-нататъшни стъпки:

 1. Кръщение в Святия Дух
 2. Присъединяване към местна църква
 3. Водно кръщение

Не е задължително да се случат в тази последователност, но е жизненоважно да ги имаш и трите.

 

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS