Свидетели на Йехова обясняват как се разбираме, че дяволът е личност:

“Is the Devil a personification or a person?… these accounts relate to conversations between the Devil and God, and between the Devil and Jesus Christ. Both Jehovah God and Jesus Christ are persons. Can an unintelligent ‘force’ carry on a conversation with a person? Also, the Bible calls Satan a manslayer, a liar, a father (in spiritual sense) and a ruler… only an intelligent person could fit all those descriptions.” – Awake, 8 December 1973, p.27.
“Дяволът олицетворение ли е или е личност? … тези текстове описват разговори между дявола и Бог, и между дявола и Исус Христос. И Йехова Бог и Исус са личности. Може ли една неинтелигентна ‘сила’ да води разговор с друга личност? Също, Библията нарича Сатана човекоубиец, лъжец, баща (в духовен смисъл) и владетел… само интелигентна личност може да се впише във всички тези описания.” – Пробудете се! 8 декември 1973, стр. 27

Свидетели на Йехова дефинират личност, като нещо, което говори и което се описва с личностни прилагателни. Това са точно характеристиките, които се използват, за да се докаже Библейски, че Святият Дух е Личност!

Напред към ‘Кой е лъжлив пророк?’ >>>

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS