За да подкрепят своето неправдоподобно твърдение, че Исус Христос не е бил разпънат на кръст, а е умрял на отвесен стълб, Стражева Кула цитират The Imperial Bible-Dictionary (Имперският Библейски Речник) в книгата Reasoning, стр. 89, която може да бъде намерена в тяхната онлайн библиотека: http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1101989219

Ето английският текст от книгата:

The Imperial Bible-Dictionary acknowledges this, saying: “The Greek word for cross, [stau·rosʹ], properly signified a stake, an upright pole, or piece of paling, on which anything might be hung, or which might be used in impaling [fencing in] a piece of ground. . .  Even amongst the Romans the crux (from which our cross is derived) appears to have been originally an upright pole.”—Edited by P. Fairbairn (London, 1874), Vol. I, p. 376.

български превод:

The Imperial Bible-Dictionary потвърждава това, казвайки: „Гръцката дума за кръст, [stau·rosʹ], най-правилно е означавала прът; отвесен кол, или част от прът, на който е могло да се закачват неща, или който може да бъде използван за пронизване [ограждане] на определена земя… Дори сред римляните, crux (откъдето идва нашата дума кръст) изглежда, че е бил първоначално отвесен прът. “ – Съставен от П. Фейрбаирн (Лондон, 1874), Том. I, стр. 367.

Но, ако се погледне оригиналния източник, който може да бъде видян тук: 1874 Imperial Bible Dictionary стр. 376-378, се вижда, че речникът твърди точно обратното. Ето английският текст на пълния цитат:

стр. 367:  “The Greek word for cross, (stauros), properly signified a stake, an upright pole, or piece of paling, on which anything might be hung, or which might be used in impaling (fencing in) a piece of ground. But a modification was introduced as the dominion and usages of Rome extended themselves through Greek-speaking countries. Even amongst the Romans, the crux (from which the word cross is derived) appears to have been originally an upright pole, and always remained the more prominent part. But from the time that it began to be used as an instrument of punishment, a traverse piece of wood was commonly added: not however always then.There can be no doubt, however, that the later sort was the more common, and that about the period of the Gospel Age, crucifixion was usually accomplished by suspending the criminal on a cross piece of wood. стр. 377But the commonest form, it is understood, was that in which the upright piece of wood was crossed by another near the top, but not precisely at it, the upright pole running above the other, thus “a cross” and so making four, not merely two right angles. It was on a cross of this form, according to the general voice of tradition, that our Lord suffered. It may be added that crucifixion was abolished around the time of Constantine, in consequence of the sacred associations which the cross had now gathered around it.

български превод на пълния цитат:

стр. 367 „Гръцката дума за кръст, [stau·rosʹ], най-правилно е означавала прът; отвесен кол, или част от прът, на който е могло да се закачват неща, или който може да бъде използван за пронизване [ограждане] на определена земя. Но модификация е била въведена като управлението и използването от Рим са се разширили през гръцко-говорящи държави. Дори сред римляните, crux (откъдето идва нашата дума кръст ) изглежда, че е бил първоначално отвесен прът, и винаги е оставал най-преобладаващ. Но от времето, когато е започнал да бъде използван като инструмент на наказание, напречна част от дърво е била често добавяна: но не винаги по онова време.Няма съмнение, обаче, че последният вид е бил по-честосрещан и, че около периода на Ерата на Евангелията, разпъването на кръст е било извършвано чрез окачване на престъпника на част от дърво под формата на кръст. стр. 377Но най-честата форма, се разбира, е била тази, в която отвесна част от дърво е била кръстосана от друга близо до върха, но не на самия връх, отвесният прът е стигал над другия, съответно ‚кръст‘, и така съставяйки четири, не само два прави ъгъла. На кръст с такава форма, според общият глас на традицията, се е мъчил нашият Господ.Може да се добави, че разпъването на кръст е било отменено около времето на Константин, като следствие на свещенните асоциации, които сега кръстът е имал.

 Тук виждаме, че многоточието в цитата е от изключителна важност, защото пропуснатият текст показва, че Imperial Dictionary твърди точно обраното на това, което Стражева Кула се опитва да докаже. Вместо да подкрепя идеята, че разпъването на кръст е дошло след смъртта на Исус и че, Константин е въвел този езически символ, източникът конкретно казва, че разпъването на кръст е бил основен начин на екзекуция когато е умрял Исус и че, Константин е отменил разпъването на кръст като начин на наказание след това.

<<< Назад към Брошурата ‘Троицата’

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS